Проблеми та завдання, над якими працює школа

ПРОБЛЕМИ , НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

1. Створення інформаційно-освітнього простору для підвищення навчального рівня учнів і професійного рівня педагогів через інтеграцію інформаційних та комунікаційних технологій в навчально-виховний процес.

2. Виховання всебічно розвиненої, творчої особистості, здатної до саморозвитку та самовдосконалення, готової до життя й праці в інформаційному суспільстві.

ЗАВДАННЯ, НАД ЯКИМИ ПРАЦЮЄ ШКОЛА:

1. Забезпечення багатовекторної траєкторії навчальної діяльності учнів, індивідуалізації, профілізації змісту освіти.

2. Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій в систему роботи школи.

3. Реалізація Програми інформатизації школи.

4. Удосконалення управлінської, навчально-виховної та науково-методичної роботи школи на основі інформаційно-комунікаційних технологій.

5. Забезпечення зв'язку системи науково-методичної роботи з освітнім процесом школи.

6. Підвищення якості освіти за рахунок змістовного наповнення ресурсу мережі, формування та адаптація інформаційно-освітньої служби на базі інтеграції сучасних аудіо, відео, комп’ютерних мереж та засобів комунікації.

7. Створення якісно нового підходу до підвищення рівня професійної майстерності педагогів через впровадження ІКТ.

8. Формування навиків проектної, дослідницької діяльності учнів через використання Web-технологій та інтерактивних навчальних програм.

9. Оснащення школи комп’ютерною технікою, телекомунікаційним обладнанням та програмним забезпеченням навчального й управлінського призначення.

10. Створення нового середовища спілкування та взаємодії вчителів, учнів, батьків. Впровадження елементів дистанційного навчання. Формування інформаційного простору школи, що забезпечує доступ кожного учасника навчального простору до єдиного банку даних.

11. Регулярна підтримка сайту школи, створення персональних сайтів вчителів та окремих класів, використання Web-технологій для розповсюдження досвіду.

12. Входження до міжнародного освітнього інформаційного середовища з підключенням школи до державних та міжнародних освітніх проектів.

13. Розширення зв’язків з вищими навчальними закладами ІІІ-ІУ рівня акредитації.

14. Підвищення ефективності виховної роботи через використання мультимедійних технологій, ресурсів мережі Інтернет.

15. Створення безпечних умов для навчання, фізичного розвитку, формування здорового способу життя, відродження духовності, запобігання негативних проявів серед учнівської молоді.

16. Розвиток та підтримка внутрішньої свободи людини, формування активної життєвої позиції.

17. Здійснення співпраці із батьківською громадськістю, пропаганди позитивного родинного виховання.

18. Реалізація шкільного виховного проекту «Людина – Близькі – Батьківщина – Людство».

До розділу...

На головну...