"Хмарні сервіси в освіті"

"Хмарні сервіси в освіті"
01.12.2015

"Хмарні сервіси в освіті"

Паспорт експериментального навчального закладу Всеукраїнського рівня

Міністерство освіти і науки України
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти


РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ПАСПОРТ
комунального закладу «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області»1. Повна назва навчального закладу
комунальний заклад «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області»

2. Індекс, поштова адреса:
93100,
вул. Чекістів, 5, м. Лисичанськ Луганської обл.,
Україна. Контактний телефон:
(06451 ) 7-36-33

Е-mаіl:
lisschool8@ukr.net

3. Коли і ким надано статус, дата і номер наказу МОН України:
Наказ Міністерства освіти та науки України №620 від 21.05.2014 року «Про проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Хмарні сервіси в освіті». Наказ Міністерства освіти та науки України № 707 від 02.07.2015 р.

4. Тема дослідно-експериментальної роботи:
"Хмарні сервіси в освіті"

5. Основна мета та головні завдання експерименту:
Мета: розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити модель використання хмаро орієнтованого навчального середовища школи.
Головні завдання експерименту:
 • визначити основні характеристики хмаро орієнтованого навчального середовища школи;
 •  розробити та впровадити модель хмаро орієнтованого навчального середовища;
 • конструювати діяльність учнів і вчителів, організації їх взаємодії у хмаро орієнтованому навчальному середовищі під час проведення поурочного навчання, факультативних занять, підготовки до учнівських олімпіад, захисту робіт МАН, конкурсів тощо;
 • проаналізувати використання електронних освітніх ресурсів у хмаро орієнтованому навчальному середовищі;
 • підвищення кваліфікації педагогів засобами Office 365;
 • формування компетентностей в організації проектної діяльності в навчальному процесі з використанням можливостей Office 365;
 •  використання елементів дистанційного навчання на основі сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій, Office 365 для підвищення доступності освіти, розширення сфери освітніх послуг;
 • розповсюдження досвіду роботи з Office 365

6. Напрями експериментальної роботи (підкреслити): розробка, апробація нового змісту навчання та виховання (навчальні плани, предмети, навчальні та виховні програми, апробація підручників, посібників тощо); розробка, апробація інноваційних технологій: форм, методів, прийомів навчально-виховної діяльності; розробка, апробація нових технологій управління навчальними закладами, нового змісту управлінських функцій; інше (вказати):

7. Етапи дослідно-експериментальної роботи:

Перший етап дослідження (травень 2014 р. - червень 2015 р.)
 • науково-теоретичне забезпечення змісту педагогічного експерименту (консультації, семінари, майстер-класи, тренінги);
 • аналіз вітчизняної та зарубіжної теорії і практики використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу;
 • обґрунтування і розробка моделі використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу;
 • розробка умов забезпечення експерименту: нормативно - правового (прийняття відповідних рішень педагогічною радою), організаційного (налагодження обладнання, розробка системи технічної підтримки), методичного (розробка і впровадження програмно-апаратних рішень для викладання різних навчальних предметів), кадрового (формування складу учасників експерименту, створення і ведення банку даних про основні складові експерименту, добір і початкова підготовка кадрів, визначення та уточнення функціональних обов'язків педагогічного колективу в системі вирішення завдань експерименту).
 •   налагодження спільної діяльності з установами, які здійснюють наукове керівництво та консультування дослідно-експериментальної роботи;
 •   проведення вхідного моніторингу учасників навчально-виховного процесу щодо рівня готовності до участі в експерименті;
 •   розгортання хмарної школи;
 •   розробка моделі «Хмарної школи»;
 •   діагностика готовності адміністрації, педагогічного колективу школи, батьків, учнів до дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня;
 •   апробація хмарних сервісів пілотною групою педагогів школи;
 •   проведення семінарів, тренінгів з навчання учасників дослідно-експериментальної роботи;
 •   розробка науково-методичного супроводу впровадження хмарних сервісів в освітню діяльність школи;
 •   підведення підсумків першого етапу дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня.
Другий етап дослідження (вересень 2015 - червень 2016 рр.)
 • апробація моделі використання хмаро орієнтованого навчального середовища у навчально-виховному процесі школи та умов забезпечення експерименту;
 • підготовка учнів і вчителів школи до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема, хмаро орієнтованого навчального середовища, сервісів Office 365;
 •   участь у семінарах для учнів та вчителів, що беруть участь у дослідженні;
 •   визначення критеріїв результативності навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу в умовах застосування сучасних ІКТ;
 •   проведення анкетування учасників експерименту і обговорення їх результатів;
 •   апробація інноваційної моделі ХОНС;
 • формування основ практичних навичок роботи в Office 365;
 • організація освітнього інформаційного середовища на базі сервісів Office 365;
 •  розробка Плану заходів щодо впровадження моделі «Вчитель»;
 •  проведення консультацій батьків із теми дослідно-експериментальної роботи;
 • підведення підсумків Другого етапу дослідно-експериментальної роботи.
Третій етап дослідження (вересень 2016 р. - червень 2017 р.)
 - розробка науково-методичних рекомендацій для учнів і вчителів початкової школи до використання хмаро орієнтованого навчального середовища;
- кількісний та якісний аналіз оцінювання результатів експерименту на основі вироблених теоретико-методологічних критеріїв;
- порівняння результатів дослідно-експериментальної роботи з поставленою метою;
- поширення педагогічного досвіду з теми експерименту;
- моніторинг рівня співробітництва адміністрації, педагогічного колективу, батьків, учнів;
- систематизація навчальних дослідницьких проектів;
- внесення коректив до створеної інноваційної моделі навчально-виховної роботи;
- проведення науково-практичної конференції за результатами дослідно-експериментальної роботи;
- внесення коректив і відповідних змін до організаційно-педагогічних, матеріально-економічних умов навчально-виховного процесу;
- підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної за темою дослідження.

8. Очікувані результати:

1. Для учнів:
  -підвищення якості навчальної підготовки та забезпечення оптимальних умов для самореалізації під час навчання за рахунок застосування Office 365;
  - покращення засвоювання навчального матеріалу за рахунок використання хмарних сервісів;
  - розвиток пізнавальної активності учнів, створення підґрунтя для формування вмінь працювати та жити в сучасному інформаційному світі;
  - надання доступу до інформаційних ресурсів засобами ХОНС;
  - розвиток навичок XXI століття: вмінь роботи у відкритому інформаційному просторі.
2. Для батьківської спільноти:
  - виконання соціального заказу – навчальна підготовка учнів на високому та достатньому рівні для подовження освіти у відповідності до обраної професії;
  - відкритість процесу навчання.
3. Для педагогів школи:
  - зростання ефективності роботи вчителів та адміністрації школи за рахунок використання можливостей Office 365;
  - володіння сучасними методиками викладання й засобами організації навчального процесу засобами Office 365;
  - взаємодія вчителя і учнів, що спрямована на розкриття інтелектуального, творчого потенціалу, активізації пізнавальної діяльності учнів та всебічного розвитку особистості;
  - формування єдиного освітнього простору загальноосвітніх навчальних закладів XXI століття;
  - поліпшення якості освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства та конкурентоспроможної економіки.

9. Терміни початку і закінчення експерименту:
2014 – 2017 рр.

10. Організації, що забезпечують наукове керівництво експериментом:
Повна назва організацій:
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ТМ «Розумники»

11. Науковий керівник:

Литвинова Світлана Григорівна  - докторант, кандидат педагогічних наук, директор Методичного центру інформаційних технологій в освіті,
старший науковий співробітник Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

12. Відповідальний виконавець дослідно-експериментальної роботи:

Касатова Ольга Леонідівна -  заступник директора з навчально-виховної роботи КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області»

13. Основні публікації, де висвітлені результати експерименту:
http://93100sch8.co.ua/news/831/

14. Висвітлення роботи на науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах:

 • Всеукраїнська конференція "Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів"
http://93100sch8.co.ua/news/399/
м.Київ 05.11.2013 року
 • Семінар - тренінг «Office 365» для навчальних закладів. 
http://93100sch8.co.ua/news/538/
м. Київ, офіс Компанії Майкрософт Україна 30 квітня 2014 р.
 • Тренінг з використання новітніх інформаційно – комунікаційних технологій та хмарних сервісів.
http://93100sch8.co.ua/news/646/
м. Київ 5 грудня 2014 року
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Хмарні сервіси як чинник розвитку інноваційної школи»
http://93100sch8.co.ua/news/747/
смт. Летичів, Хмельницької обл., Летичівський НВК №2 "ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія"
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Неформальна освіта для дорослих: Хмарні сервіси в освіті як дієвий інструмент для підготовки якісного педагога» у рамках проекту «Хмарні сервіси в освіті».
http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/10/06/neformalna-osvita-dlya-doroslix-xmarni-servisi/

м. Заліщики, Тернопільської обл., Заліщицька гімназія 4-15 травня 2015 року
29-30 вересня 2015 року
 • «Фестиваль педагогічних ідей в Майкрософті» у рамках Всеукраїнського проекту «Хмарні сервіси в освіті»
http://93100sch8.co.ua/news/824/
м. Київ 16 жовтня 2015 року
 • VII міжнародний форум«Інноватика в сучасній освіті - 2015»
 http://93100sch8.co.ua/news/845/
м. Київ 20-22 жовтня 2015 року
 • Науково – практичний семінар на тему: «Використання хмарних технологій як засіб професійного розвитку вчителів»
http://93100sch8.co.ua/news/831/
м. Лисичанськ
КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І – ІІІ ст. №8» 28 жовтня 2015 року
 • Обласний форум «Інноваційно-освітній простір навчальних закладів: науково-практичні досягнення»
Студія «Інформаційні технології в навчально-виховному процесі закладів освіти»
http://93100sch8.co.ua/news/832/
м. Сєвєродонецьк Луганської області, ЛОІППО 29 жовтня 2015року

2 ХМАРИ.jpg

ХМАРА 3.jpg

← Повернутися до списку

На головну...