Положення про платні освітні послуги

Положення про платні освітні послуги

Положення
про надання платних освітніх послуг
понад обсяги, встановлені робочим навчальним планом,
в комунальному закладі
«Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8
Лисичанської міської ради Луганської області»
І. Загальні положення
1.    Положення розроблено у відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами», Постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами, внесеними згідно постанови КМУ № 939 від 12.10.10), наказу Міністерства освіти і науки України від 14.10.2010 р. «Деякі питання виконання положень постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»,  Статуту школи, п.5 рішення виконкому Лисичанської міської ради № 293 від 07.06.2011 р. «Про стан та перспективи профільного навчання та допрофільної підготовки в школах міста».
2.    Дане положення визначає перелік та порядок надання платних освітніх послуг в КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8».
3.    Платні освітні послуги надаються тільки понад обсяги, встановлені робочим навчальним планом школи, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду державного та місцевого бюджетів.
4.    Система платних освітніх послуг призначена для:
    забезпечення цілісності та повноти реалізації освітньої системи школи;
    задоволення освітніх потреб учнів та їхніх батьків;
    соціального захисту працівників школи шляхом надання їм додаткового джерела поповнення їхнього бюджету;
    удосконалення матеріально-технічної бази школи.
5.    Перелік платних освітніх послуг в КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8 (п.5,14  Постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами, внесеними згідно постанови КМУ № 939 від 12.10.10):
    підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та зовнішнього незалежного оцінювання;
    проведення понад обсяги, встановлені робочим начальним планом, без видачі відповідних документів про освіту курсів, гуртків, факультативів (зокрема, іноземних мов, комп’ютерної підготовки, хореографії) за науковим, технічним, художнім, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами).
6.    Платні освітні послуги можуть бути надані учням тільки за бажанням їхніх батьків або осіб, що їх замінюють.
7.    Платні освітні послуги надаються на безоплатній основі дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа (п.1 Постанови КМУ від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» (зі змінами, внесеними згідно постанови КМУ № 939 від 12.10.10).
8.    Перелік платних освітніх послуг, штатний розклад, розрахунок вартості платних освітніх послуг, кошторис затверджує директор школи та погоджується головою Ради школи.
9.    Алгоритм організації платних освітніх послуг в КЗ «ЛСШ І-ІІІ ст. №8:
    проведення моніторингу потреб учнів та їхніх батьків у платних освітніх послугах;
    складання переліку платних освітніх послуг понад обсяги, встановленими робочим навчальним планом;
    узгодження навчальних програм платних освітніх послуг на засіданнях учбово-методичних центрів школи;
    затвердження розрахунку вартості платних освітніх послуг;
    складання кошторису платних освітніх послуг;
    складання штатного розкладу;
    написання заяв батьків учнів про надання платних освітніх послуг;
    видання наказу по школі «Про організацію надання платних освітніх послуг»;
    складання розкладу проведення платних освітніх послуг;
    оприлюднення інформації щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати.
ІІ. Організація платних освітніх послуг
1.    Групи з надання платних освітніх послуг (далі – групи) формують, як правило, до 1 жовтня  відповідного року. Згідно з побажанням батьків та їхніх дітей, окремі групи можуть створюватися протягом року.
2.    До групи приймають учнів, які навчаються в школі. На прохання батьків учнів інших навчальних закладів вони можуть також зараховуватися до складу груп за умови їхньої згоди з даним Положенням.
3.    Підставою для формування групи є заява батьків (п. 1.6. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами») і документ, що підтверджує оплату проведення занять.
4.    Вчителів для роботи у групах призначає директор школи. Вони можуть бути як постійними працівниками школи і виконувати цю роботу у свій вільний час, так і прийматися на роботу спеціально для викладання за сумісництвом. На таких учителів поширюються усі права та обов’язки, передбачені законодавством для працівників даних категорій (п. 2.3. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»).
5.    Вчитель, який веде заняття у групі, несе повну відповідальність перед батьками і адміністрацією школи за організацію роботи групи, рівень навчальних досягнень учнів, охорону праці, пожежну безпеку та безпеку життєдіяльності.
6.    У заявах батьки можуть зазначати прізвище вчителя, якого вони просять залучити до викладання в даній групі. Адміністрація, у разі згоди цього вчителя, має задовольнити таке прохання. В інших випадках адміністрація призначає інших учителів школи, які за рівнем своєї кваліфікації здатні забезпечити нормальне функціонування груп.
7.    У випадку, якщо вчитель не забезпечує належний рівень викладання, або з інших, передбачених трудовим законодавством причин, директор школи може звільнити вчителя від викладання у даній групі.
8.    Робота груп розпочинається після видання наказу по школі, у якому вказується номер групи, кількість учнів, що навчатиметься, навчальне навантаження на тиждень та на місяць, прізвище вчителя, що проводить заняття.
9.    Групи працюють у другій половині дня за розкладом, складеним на семестр і узгодженим з розкладом уроків у школі. Розклад занять затверджує директор школи. Тривалість занять погоджується з батьками учнів і не може перевищувати двох академічних годин з даного предмета на день.
10.    Вчитель, який проводить заняття у даній групі, веде журнал встановленого адміністрацією школи зразка, відмічає відсутніх.
11.     Контроль за діяльністю школи з надання додаткових платних освітніх послуг здійснює Рада школи.
ІІІ. Встановлення вартості платних освітніх послуг
1.    Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов’язаних з її наданням. Калькуляційною одиницею при цьому є вартість отримання платної освітньої послуги учнем за весь період її надання в повному обсязі (п. 2.1. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»).
2.    Складовими вартості витрат є:
a)    витрати на оплату праці працівників;
b)    нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
c)    капітальні витрати.
3.    До витрат на оплату праці працівників, що залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати, підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов’язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовими актами (п. 2.3. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»).
4.    Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов’язані з організацією надання платних освітніх послуг. Для цього використовується штатний розпис школи, затверджений у встановленому порядку (п. 2.3. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»).
5.    До капітальних витрат на придбання (створення) основних засобів включаються витрати на забезпечення надання школою платних освітніх послуг, а саме:
•    придбання навчального, лабораторного, спортивного обладнання, меблів, комп’ютерної та оргтехніки, придбання навчальної літератури, оновлення бібліотечних фондів;
•    ремонт, реконструкція та реставрація приміщень, що використовуються у навчальному процесі (у тому числі придбання будівельних матеріалів, виготовлення проектно-кошторисної документації).
Капітальні витрати враховуються у розмірі до 10% в межах вартості платної освітньої послуги (п. 2.6. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»).
6.    Залишок коштів спрямовується на:
a)    зміцнення матеріально-технічної бази школи;
b)    придбання навчальної літератури, канцтоварів, технічних засобів навчання тощо, необхідних для покращення організації навчально-виховного процесу в школі;
c)    ремонт, реконструкцію та реставрацію приміщень, що використовуються у навчальному процесі.
7.    Кошти, отримані школою від надання платних освітніх послуг, зараховуються на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, та використовуються згідно із затвердженим кошторисом школи (п. 1.7. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»).
8.    Умови оплати праці директорові школи, заст. директора, що відповідає за надання додаткових платних освітніх послуг, встановлює Рада школи.
9.    Матеріальні цінності, майно школи, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить школі та використовується школою для виконання своїх функціональних повноважень (п. 1.8. наказу  Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 р. № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»).
10.    Вказані кошти розподіляються адміністрацією школи за участі голови Ради школи.
IY. Звітність і контроль
КЗ «ЛСШ І-ІІІ ступенів №8» складає звітність з надання платних освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.

← Повернутися до списку

До розділу...

На головну...