Положення про Раду

КЗ «ЛИСИЧАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8

ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відповідно до пункту 100 Положення про загальноосвітній навчальний заклад

(Постанова КМУ № 778 від 27.08.10 року) у навчальних закладах системи загальної освіти усіх типів та форм власності створюється Рада загальноосвітнього навчального закладу.

1.2.Рада КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 8 Лисичанської міської ради Луганської області» (далі Рада школи) – це постійно діючий у період між загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.

1.3.У своїй діяльності Рада школи керується Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Статутом школи, цим Положенням.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ШКОЛИ

2.1. Метою діяльності Ради школи є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного, учнівського і батьківського колективів, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішені питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

2.2 Основними завданнями Ради школи є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними установами;

- визначення пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- залучення позабюджетних, благодійних коштів для розвитку матеріальної бази школи;

- сприяння розумовому, культурному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків та інноваційної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та здорового способу життя;

- ініціювання дій, що сприяють неухильному виконанню чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

2.3. Рада школи діє на засадах:

- законності, гласності;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства.

3. СТУКТУРА РАДИ ШКОЛИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ ДІЯЛЬНОСТІ

До Ради школи обираються представники від педагогічного колективу, старшокласників, батьків і громадськості. Представники Ради школи і загальна її численність визначаються загальними зборами (конференцією) школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена Ради школи з будь-яких

причин приймається виключно загальними зборами (конференцією).

1.1.Щорічно на чергових виборах склад Ради школи оновлюється не менше ніж на третину.

1.2.Рада школи працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою трьох разів на навчальний рік.

1.3.Очолює Раду школи голова, що обирається з її складу.

Співголовою Ради школи може бути член педагогічного колективу.

1.4.Засідання Ради школи може скликатися за ініціативи її голови або співголови.

1.5.Для вирішення поточних питань Рада школи обирає зі свого складу президію, яка забезпечує реалізацію всіх напрямів роботи у підзвітний період між засіданнями. Кількісний склад президії визначається Радою школи. Рада школи обирає голову благодійного шкільного фонду, який входить до складу президії.

1.6. Члени Ради школи мають право виносити на розгляд питання, що стосуються діяльності школи, організації навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

1.7.Рішення Ради школи приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

1.8.Рішення Ради школи, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 5-ти денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків (осіб, які їх замінюють) та громадськості.

1.9.У разі незгоди адміністрації школи з рішенням Ради школи, створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадськості та колективу школи.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ШКОЛИ ТА ЇЇ ПРЕЗИДІЇ

- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, профілю навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією та профспілковим комітетом здійснює контроль за дотриманням Статуту, розглядає режим роботи школи;

- сприяє формуванню мережі класів школи;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи та педагогічних працівників;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів;

- заслуховує звіт голови Ради школи, щорічний звіт директора школи з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі у позакласній та позашкільній роботі, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів;

- наприкінці навчального року ревізує загальні надходження та раціональність витрат коштів благодійного шкільного фонду, делегує повноваження розглядати та затверджувати щомісячні фінансові звіти голови фонду;

- бере участь за згодою батьків (осіб, які їх замінюють) в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення суб’єктів навчально-виховного процесу з питань роботи школи.

Статутом школи можуть визначатися й інші повноваження Ради школи, що не суперечать чинному законодавству.

                                                           СКЛАД РАДИ 
КЗ «ЛИСИЧАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №8 
ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
2017-2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 


БАТЬКИ:
1. Радченко Євгенія Євгенівна, 5 клас
2. Варнавська Ольга Вікторівна, 4 клас
3. Пантелєєва Олена Володимирівна, 5 клас
4. Скрипкіна Ольга Олексіївна, 10 клас
5. Валєвська Владислава Валентинівна, 10 клас


ВЧИТЕЛІ:
1. Стиранець Наталія Василівна
2. Журавльова Ірина Олегівна
3. Метлицька Олена Петрівна
4. Черних Марина Сергіївна
5. Атабаєва Наталія Михайлівна


УЧНІ:
1. Каменська Анастасія, 9-А
2. Купіна Світлана, 9-Б
3. Вареннє Денис, 9-В
4. Отченошенко Вікторія, 10-А
5. Захльоба Софія, 10-Б

До розділу...

На головну...