Положення про батьківський комітет

КЗ «Лисичанська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №8 Лисичанської міської ради Луганської області»

Батьківський комітет створений з метою сприяння школі та сім’ї в реалізації державної політики в галузі загальної середньої освіти дітей та молоді, забезпечення глибоких та стійких знань учнів з основ наук, виховання у школярів високих моральних якостей, свідомого ставлення до праці, відповідальності, організованості та дисципліни, культури поведінки, правового, естетичного, фізичного виховання учнів, охороні їхнього здоров’я. Батьківський комітет школи керується у своїй роботі Положенням про батьківський комітет загальноосвітньої школи, планом роботи школи, рішеннями батьківських зборів, рекомендаціями педагогічної ради, директора школи та класних керівників.

І. Завдання та зміст роботи батьківського комітету

Батьківський комітет повинен:

- зміцнювати зв’язок сім’ї, школи та громадськості з метою забезпечення ефективності виховання дітей;

- брати активну участь в діяльності школи з формування у школярів внутрішньої потреби жити та діяти за принципами людської моралі, виховання в них свідомої дисципліни, культури поведінки, турботливого ставлення до батьків та старших;

- всебічно сприяти підвищенню авторитету вчителя, допомагати школі та сім’ї у вихованні відповідального ставлення до навчання, прищепленні навичок навчальної праці, формуванні розумових потреб у дітей, організації змістовного дозвілля школярів;

- сприяти розвитку навичок самообслуговування, досконалості трудового виховання підлітків у школі та сім’ї, організації їх суспільно корисної, виробничої праці та професійної орієнтації;

- залучати батьківську громадськість до активної участі в житті школи, організації позашкільної та позакласної роботи, сприяти розвитку учнівського самоуправління;

- підвищувати відповідальність батьків за виховання дітей;

- брати участь в організації педагогічного всеобучу батьків;

- брати участь в роботі з профілактики шкідливих звичок у школярів, дитячої бездоглядності та правопорушень;

- всебічно сприяти охороні та укріпленню здоров’я школярів, допомагати школі в організації громадського харчування учнів та брати участь в здійсненні контролю за його якістю.

ІІ. Організація роботи батьківських комітетів

Батьківський комітет школи обирається загальношкільними батьківськими зборами (конференцією) терміном на один навчальний рік.

Кількість його членів визначається рішенням батьківських зборів (конференції) з урахуванням представництва колективів батьків учнів кожного класу.

Із складу комітету обираються голова, секретар, скарбник фонду допомоги школі.

Батьківський комітет складає план роботи на навчальний рік. Його зміст визначається завданнями, що стоять перед школою та конкретними умовами її роботи.

Батьківський комітет класу погоджує план роботи з класним керівником, загальношкільний батьківський комітет – з директором школи.

Батьківський комітет приймає свої рішення за більшістю голосів при наявності на засіданні не менше половини членів комітету.

Загальношкільний батьківський комітет скликає збори (конференції) батьків учнів школи не рідше 2 разів на рік. Кількість делегатів на конференцію від кожного класу встановлюється загальношкільним батьківським комітетом.

Класні батьківські збори проводяться не рідше 4 разів на рік.

В роботі класних батьківських зборів беруть участь класний керівник, вчителі, вихователі; загальношкільних – директор школи, класні керівники, вчителі.

Під керівництвом членів загальношкільного батьківського комітету в школі можуть створюватись постійні та тимчасові комісії з окремих розділів роботи: із здійснення загальної середньої освіти, педагогічного всеобучу батьків, трудового виховання, суспільно корисної праці, охорони здоров’я, організації громадського харчування школярів, культурно-масової, господарської роботи та ін. Склад комісії визначається загальношкільним батьківським комітетом. Комісії в своїй повсякденній роботі спираються на батьківський актив та громадськість мікрорайону школи.

Батьківський комітет школи звітує про підсумки роботи і виконання прийнятих рішень перед загальношкільними зборами (конференцією) батьків, а класний комітет – перед зборами батьків учнів класу та перед батьківським комітетом школи. В разі незгоди директора школи з рішенням батьківського комітету спірне питання вирішується міським відділом освіти. Батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань.

ІІІ. Права батьківських комітетів

Батьківські комітети мають право:

- звертатися разом з адміністрацією школи до виконавчих органів влади, громадських організацій, підприємств, інших об’єднань з питань надання допомоги в діяльності школи;

- виносити на розгляд директора та педагогічного колективу школи, класних керівників пропозиції щодо вдосконалення виховної роботи, в тому числі позакласної та позашкільної, а також організації суспільно корисної, виробничої праці учнів, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів. Директор школи та педагогічна рада зобов’язані уважно розглядати пропозиції батьківського комітету та інформувати його про прийняті рішення;

- заслуховувати повідомлення директора школи та класних керівників про стан і перспективи роботи школи, пояснення з питань, які цікавлять батьків, повідомлення батьків про виховання учнів у сім’ї;

- виносити пропозиції про заохочення батьків за успіхи у вихованні дітей, а також добиватись громадського впливу на батьків , які безвідповідально ставляться до виховання дітей;

- брати участь у розподілі коштів Фонду школи.

Батьківський комітет школи 2017-2018 н.р.

1-А Гребенюк Наталія Анатоліївна
1-Б Бубуніста Альона Володимирівна
1-В Павлова Тетяна Василівна
1-Г Власова Оксана Василівна
1-Д Стасенко Снєжана Олександрівна
2-А Погорєлова Ірина Геннадіївна
2-Б Булка Юлія Олександрівна
2-В П’ятих Тетяна Миколаївна
2-Г Козир Людмила Леонідівна
2-Д Дробчик Марина Михайлівна
3-А Терещенко Тетяна Василівна
3-Б Феденко Наталія Сергіївна
3-В Жадан Тетяна Володимирівна
3-Г Волкова Юлія Володимирівна
3-Д Гордєєва Оксана Сергіївна
4-А Гаркун Наталія Вадимівна
4-Б Варнавська Ольга Вікторівна
4-В Пурик Ольга Володимирівна
4-Г Криваль Дар’я Сергіївна
5-А Чоломбитько Ольга Григорівна
5-Б Радченко Євгенія Євгенівна
5-В Рохман Юлія Григорівна
5-Г Рудько Ольга Юріївна
6-А Фесенко Наталія Миколаївна
6-Б Лещова Наталія Анатоліївна
6-В Толкачова Алла Олексіївна
6-Г Мамошина Світлана Сергіївна
6-Д Ведернікова Тетяна Володимирівна
7-А Андрєєва Тетяна Іванівна
7-Б Залодовська Ольга Едуардівна
7-В Ізмайлова Олена Олександрівна
7-Г Джафарова Наталія Олегівна
8-А Харченко Наталія Миколаївна
8-Б Третяк Олена Леонідівна
8-В Чехута Наталія Миколаївна
8-Г Корольова Ярослава Леонідівна
9-А Міхайська Наталія Вікторівна
9-Б Колот Олена Миколаївна
9-В Посохова Олена Іванівна
10-А Литвиненко Людмила Олександрівна
10-Б Валєвська Владислава Валентинівна
11-А Шапошник Олена Сергіївна
11-Б Загорська Ольга Володимирівна

До розділу...

На головну...